Aangifte tegen leden Gerechtshof en advocaat client

Het is niet de eerste keer dat het Gerechtshof een uitspraak doet geheel tegen de waarheid in en waarmee men zijn incompetentie nog eens bewijst.  Ooit had het gerechtshof Arnhem steeds weer een schadeclaim afgewezen van een eiser tegen een verzekeringsmaatschappij  waarbij later bleek dat een van de leden van het Hof als rechter in die zaak tegen de verzekeringsmaatschappij advocaat bleek te zijn van die zelfde verzekeringsmaatschappij.  Over verstrengeling van belangen gesproken !De familie Poot in de Chipsholzaak  en de heer Oltmans in de zaak tegen de staat zijn maar enkele van deze  zaken waarin de kwaliteit van de leden van het Hof ver onder de maat is gebleken.  Soms gaan ze mee met een advocaat die ver onder de maat haar werkzaamheden uitvoert.

De vrijwilliger stichting Juristnet.nl  die met ruim dertig vrijwiligers bewindvoering beschermingsbewind uitvoerde in de jaren 2009 tot en met 2010 als grondslag voor onderzoek naar de taken en competenties van bewindvoerders en kantonrechters waarop een opleiding is ontwikkeld heeft aangifte gedaan wegens fraude en oplichting gepleegd door de advocaat van client procesverbaal PL0910 20100988154 op de grond van samenweefsel van verdichtsels.

De samenweefsel  bevat zes misleidingen in pleitnotities en verweerschriften van de advocaat in de geslaagde opzet om de rechtbank te misleiden en de stichting gelden afhandig te maken waar men geen recht op heeft.’ Telkens weer beweerde client geen voldoende leefgeld te krijgen terwijl zelfs uit latere giro afschriften bleek dat  de nicht waarmee hij samenwoonde ruim tweehonderd euro per week aan boodschappen konden halen. De nicht had een uitkering van de sociale dienst, hij een uitkering van het UWV.

De aangifte is gedaan in samenhang met mogelijke cassatie bij de Hoge Raad waarbij tevens wordt onderzocht welke nevenfuncties de rechters hebben die de uitspraak hebben gedaan op basis van de misleidingen.

Advocaat tegenpartij beweert dat volgens de richtlijnen client 100 euro per week had moeten ontvangen. De client beweerde dat hij recht had op dit bedrag omdat hij samenwoonde. Echter degene waarmee hij samenwoonde had de Gemeente al opgelicht voor 14.000 euro. Hij woonde samen met zijn nicht die een uitkering ontving van de sociale dienst waardoor client ook over leefgeld beschikte. Bijstand van een partner dient niet buiten beschouwing te blijven. Overigens beweerde de advocaat ook nog eens dat degene waarmee hij samenwoonde niet beschikte over een uitkering van de sociale dienst, maar alleen over kindertoeslag en bijslag en dat terwijl bekend was dat haar client de sociale dienst had opgelicht ( en dus uitkering had ontvangen)

Zoals het Hof het nu zegt zou het voor de stichting neerkomen op het betalen van bedragen waar client geen recht op had omdat op de zogenaamd niet ontvangen vergoedingen UWV uitkering beslag was gelegd door de deurwaarder die beslag legde op de uitkering van client omdat deze beweerde niet bij zijn nicht te wonen. De deurwaarder legt dan beslag naar beslagvrije voet voor een alleenstaande maar dat is onbekend aan de leden van het Gerechtshof. Een bewindvoerder kan dar niets aan veranderen.

De rechtbank en Hof  beweert dat bewindvoerders moeten zorgdragen voor een zorgverzekering. De rechtbank beweert dat dat ook mogelijk is als er grote schulden zijn opgebouwd. Voor de afsluiting van aanvullende verzekeringen moet client een budget hebben. Dat budget was niet aanwezig. Client had grote huurschulden en had een achterstand bij de WBV voor zesduizend euro waarvoor beslag was gelegd op zijn uitkering bij het UWV.  Cliënten blijven altijd verzekerd voor de basisverzekering. Het Hof beweert ook nog eens dat er een aparte verzekering zou bestaan voor deze cliënten. Het Hof weet niet eens dat het College van Zorgverzekeraars de bestuurlijke premie int via het CJIB en dat deze maatregel de maatregel is voor cliënten die de zorgpremie niet betalen kunnen.

Het Hof beweert dat niet ontvangen vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand hadden moeten worden geregeld. Het Hof weet niet eens dat dit alleen maar kan als bekend is voor hoeveel uur en waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. Dat is alleen mogelijk als de beschikkingen hierover vast zijn komen te staan.

Het Hof heeft met deze uitspraak laten zien VOLLEDIG INCOMPETENT te zijn mbt bewindvoeringszaken die complex zijn en niet het vermogen hebben zich in te leven in een complex dossier met als client een psychopaat die ook nog eens een advocaat gevonden heeft die psychopaat is. ( zie mijn boek psychopaten met succes) De volledige casus staat vermeld in mijn lesboek Bewindvoering Beschermingsbewind en in het lesboek Voor een dubbeltje eerste rang.

MEER WETEN OVER ECHT SLECHTE RECHTSPRAAK ?

Lees dan het boek de Hoge Raad van Onderen van Freek Bruinsma.

Een goed gemotiveerde en belangwekkende uitspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad is voor juristen het summum van recht. ‘Plaatjes van arresten’ volgens een advocaat, maar die is dan ook voorgedragen om in de Hoge Raad te komen. Voor de meeste procespartijen is het mandarijnentaal waarin geen recht wordt gedaan aan de feitelijke toedracht.

‘De Hoge Raad heeft argumenten waarvan je moet zeggen: beste mensen, dat heeft er helemaal niets mee te maken en wat er echt gebeurd is, vind je niet meer in het verhaal terug.’ Wat is dat voor een rechtspraak die geen recht hoeft te doen aan de echte feiten, maar slechts aan juridische reconstructies? En dan nog eens wat: ‘ … geeft ‘s Hofs oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting’. ‘Als je dit stukje leest dan heb je wel het gevoel dat ze aan jouw kant staan, maar wat ik dan niet snap is dat ze het naar het hof doorsturen. Als de cassatie het hoogste is, waarom vellen ze daar dan niet gelijk het vonnis?’

Schrijnende, ontroerende en vermakelijke verhalen van mensen die op zoek waren naar recht in de paleizen van justitie en uit kwamen bij de Hoge Raad. Voor deze derde druk zijn nieuwe zaken uitgezocht en is de rechtssociologische dwarsdoorsnede geactualiseerd.